Giáo dục

Write a paragraph about the roles of teenagers in the future. Brainstorm and choose the most impostant change.

Write a paragraph about the roles of teenagers in the future. Brainstorm and choose the most impostant change.

Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes. Choose one of your group’s ideas, and write a short paragraph about it

Bài làm:

Writing

4. Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes. (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể)

Giải:

Teenagers’roles in the future: (Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai)

  1. Teenages will establish their own defensive organization to protect themselve from violence and abuse. (Thanh thiếu niên sẽ thành lập tổ chức phòng vệ riêng để bảo vệ chúng khỏi bạo lực và lạm dụng.)
  2. They play an important role in society. (Họ đóng một vai trò quan trọng trong xã hội.)
  3. They are taught to be more independent and to be encouraged to be creative. (Họ được dạy để độc lập hơn và được khuyến khích sáng tạo.)

5. Choose one of your group’s ideas, and write a short paragraph about it. (Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó.)

In your writing, you should include: (Bài viết nên bao gồm)

  • what the change is (sự thay đổi là gi)
  • why you think the change will happen (bạn nghĩ tại sao sự thay đổi sẽ xảy ra)
  • what this change will mean for society (sự thay đổi này có ý nghĩa gì đến xã hội)

Giải:

In the past, people didn’t think children will be ones building a country. However, in the future, this view will changed. Teenagers are the next generation, who will be controlling and running the world someday. As a result, teenagers play an important role in society. What they do, what they accomplish, what they are exposed to has every effect on, not only our personal future, but the future of society as a whole. If they develop well, study hard and are always creative, their community will be getting more and more modern. Clearly, every generation grows up in a completely distinct world. The prosperity of a country in the future depends on the teenager generation. As teenagers, we need to have faith and power within ourselves. We need to have initiative. We are in charge of the future generations. If we don’t make a change ourselves, how will improvements in society occur?

Dịch:

Trong quá khứ, mọi người không nghĩ là trẻ em là những người xẽ xây dựng đất nước sau này. Tuy nhiên, trong tương lai, quan điểm này sẽ thay đổi. Thanh thiếu niên là thế hệ kế tiếp, người sẽ kiểm soát và điều hành thế giới một ngày nào đó. Như vậy, thanh thiếu niên đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Những gì họ làm, những gì họ đạt được, những gì họ tiếp xúc có tất cả tác động, không chỉ riêng tương lai của chúng ta, mà còn là tương lai của toàn xã hội. Nếu họ phát triển tốt, học tập chăm chỉ và luôn sáng tạo, cộng đồng của họ ngày càng trở nên hiện đại. Rõ ràng, mỗi thế hệ đã lớn lên trong một thế giới riêng biệt. Sự thịnh vượng của một quốc gia trong tương lai phụ thuộc vào thế hệ thanh thiếu niên của nước đó. Là thanh thiếu niên, chúng ta cần phải có niềm tin và quyền lực trong chính chúng ta. Chúng ta cần có sáng kiến. Chúng ta chịu trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Nếu chúng ta không thực hiện thay đổi bản thân, làm sao để có cải tiến trong xã hội?

Câu hỏi Write a paragraph about the roles of teenagers in the future. Brainstorm and choose the most impostant change. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
>
>