Tài liệu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mục tiêu về chế độ chính trị: Phải xây dựng được chế độ dân chủ. Chế độ dân chủ trong mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Hồ Chí Minh khẳng định và giải thích: “Chế độ ta là chế độ dân chủ. Tức là nhân dân làm chủ”, “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Khi nói “dân làm chủ” và “dân là chủ” đã khẳng định quyền lợi và quyền hạn, trách nhiệm và địa vị của nhân dân.

Mục tiêu về kinh tế: Phải xây dựng nền kinh tế phát triển cao “với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến”.

Mục tiêu về văn hoá: Phải xây dựng được nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Mục tiêu về quan hệ xã hội: Phải bảo đảm dân chủ, công bằng, văn minh.

Động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Động lực là những nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển. Hệ thống động lực rất phong phú, bao gồm nhiều nguồn lực: vật chất và tinh thần, nội lực và ngoại lực, dân tộc và thời đại v.v. Tất cả các động lực đều rất quan trọng và có mối quan hệ biện chứng với nhau nhưng giữ vai trò quyết định là nguồn lực con người.

Người nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Khơi dậy phát huy nguồn lực   con người là cơ sở để giải phóng các nguồn lực khác, thúc đẩy xã hội phát triển.

Để phát huy tốt nguồn lực con người thì cần phải: Chăm lo bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân; Thực hiện dân chủ, công bằng xã hội; Thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; Củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh việc khơi dậy phát huy các nguồn động lực, cần phải đấu tranh phải ngăn chặn, loại trừ những lực cản, phải chống lại những tư tưởng, tác phong xấu như: Chủ nghĩa cá nhân; quan liêu, tham ô, lãng phí; bảo thủ, giáo điều, mất đoàn kết.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button