Tài liệu

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Học thuyết về hình thái kinh tế – xã hội của C.Mác khẳng định  sự phát triển của xã hội loài người là quá trình lịch sử – tự nhiên, trải qua các hình thái kinh tế – xã hội từ thấp đến cao, sự ra đời  của  CNXH để thay thế CNTB là tất yếu lịch sử.

Tính chất của thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH từ sau thắng lợi của cách mạng vô sản Nga năm 1917. Như vậy Việt Nam tiến lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là phù hợp với xu thế của thời đại.

Thực tiễn lịch sử Việt Nam, các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX với mục tiêu chống thực dân Pháp giành độc lập và lựa chọn những mô hình phát triển đất nước theo những hệ tư tưởng phong kiến, tư sản nhưng không thành công.

Như vậy, Hồ Chí Minh lựa chọn làm cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đường lối đó đã đem đến thành công cho cách mạng Việt Nam.

Một số đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Qua nghiên cứu lý luận CNXHKH về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, qua thực tiến xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong điều kiện chiến tranh, và qua tìm hiểu kinh nghiệm của các nước về xây dựng CNXH, Hồ Chí Minh đã viết về mô hình CNXH ở Việt Nam với một số đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, về chính trị: Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội có chế độ dân chủ.

Chế độ dân chủ trong xã hội xã hội chủ nghĩa được thể hiện trước hết là xã hội do nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ, địa vị cao nhất là nhân dân. Nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Mọi quyền lợi,  quyền lực, quyền hạn thuộc về nhân dân và mọi hoạt động xây dựng, bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ xã hội cũng thuộc về nhân dân.

Thứ hai, về kinh tế: Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản nên xã hội xã hội chủ nghĩa phải có nền kinh tế phát triển cao hơn nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản, đấy là nền kinh tế dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ sở hữu tư liệu sản xuất tiến bộ.

Thứ ba, về văn hóa, đạo đức và các quan hệ xã hội: Xã hội xã hội chủ nghĩa có trình độ phát triển cao về văn hoá và đạo đức, bảo đảm sự công bằng, hợp lý trong các quan hệ xã hội.

Văn hóa, đạo đức thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống song trước hết là ở các quan hệ xã hội. Sự phát triển cao về văn hóa và đạo đức của xã hội xã hội chủ nghĩa thể hiện: xã hội không còn hiện tượng người bóc lột người; con người được tôn trọng, được bảo đảm đối xử công bằng, bình đẳng và các dân tộc đoàn kết, gắn bó với nhau.

Chủ nghĩa xã hội bảo đảm tính công bằng và hợp lý, đem lại quyền bình đẳng cho mọi công dân về quyền lợi và nghĩa vụ; ai cũng phải lao động và ai cũng có quyền lao động, ai cũng được hưởng  thành quả lao động của mình trên nguyên tắc làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, không làm thì không hưởng, tất nhiên là trừ những người chưa có khả năng lao động hoặc không  còn  khả năng lao động.

Thứ tư, về chủ thể xây dựng chủ nghĩa xã hội: Chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Trong chế độ xã hội chủ nghĩa – chế độ của nhân dân, do nhân dân làm chủ, lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của chế độ xã hội nên chính nhân dân là chủ thể, là lực lượng quyết định tốc độ xây dựng và sự vững mạnh của chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp xây dựng này, Hồ Chí Minh khẳng định: Cần có sự lãnh đạocủa một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố bảo đảm cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công.

Những đặc trưng trên đây thể hiện bản chất ưu việt của CNXH, định hướng cho công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button