Giáo dục

The major changes in the Vietnam’s countryside in recent years – Những thay đổi của nông thôn Việt Nam trong những năm gần đây.

The major changes in the Vietnam’s countryside in recent years – Những thay đổi của nông thôn Việt Nam trong những năm gần đây.

 

The major changes in the Vietnam’s countryside in recent years. (Những thay đổi của nông thôn Việt Nam trong những năm gần đây.)

 

Bài làm:

Rural areas has had some major changes during the past few years. The most noticeable change is the standard of living people there has risen considerably. In the past, people in the countryside had low and even no income. After the war, everything of them was destroyed completely. Until the end of last century, after the government made some reforms, they could have enough to eat and they no longer live in poverty. Also, people living in rural areas could hardly access to hospitals, schools,…. Nowadays, they can easily see the doctor or go to school and enjoy other social services. Additionally, the major kind of job in the countryside has changed incredibly. It’s a common sense that people there lived on farming. But now, they earn more money by doing other jobs including working for the industrial zones nearby or joining tourism. Another change that I want to mention is their vehicles. The main transport of people in the country was bike and walking. However, almost family has at least one motorbike and some richer houses can even afford a car. Besides positive changes, we have to be aware of some negative changes. First, the more products they consume, the more rubbish they produce, which results in the water pollutant and the landfill is overloaded. Secondly, the higher standard of living leads to an increasing in society’s vices such as drugs addiction or burglar. In conclusion, countryside has changed dramatically recently and brought about both benefits and disadvantages.

Dịch:

Các khu vực nông thôn đã có một số thay đổi lớn trong vài năm qua. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là mức sống của những người sống ở đó đã tăng đáng kể. Trong quá khứ, người dân ở nông thôn có thu nhập thấp và thậm chí không có thu nhập. Sau chiến tranh, mọi thứ của số họ đã bị phá hủy hoàn toàn. Cho đến cuối thế kỷ trước, sau khi chính phủ thực hiện một số cải cách, họ mới có thể có đủ ăn và không còn sống trong nghèo đói nữa. Ngoài ra, những người sống ở các vùng nông thôn đã khó có thể tiếp cận với bệnh viện, trường học,…. Ngày nay, họ có thể dễ dàng gặp bác sĩ hoặc đi học và tận hưởng các dịch vụ xã hội khác. Ngoài ra, loại công việc chính ở nông thôn đã thay đổi rất nhiều. Điều phổ biến là mọi người sống dựa vào nông nghiệp. Nhưng bây giờ, họ kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách làm các công việc khác bao gồm làm việc cho các khu công nghiệp gần đó hoặc tham gia vào ngành du lịch. Một thay đổi khác mà tôi muốn đề cập đến là phương tiện của họ. Phương thức đi lại chính của người dân ở nông thôn là xe đạp và đi bộ. Tuy nhiên, hiện tại gần như gia đình nào cũng có ít nhất một chiếc xe máy và một số nhà giàu hơn thậm chí có thể mua được một chiếc xe hơi. Bên cạnh những thay đổi tích cực, chúng ta phải nhận thức được một số thay đổi tiêu cực. Đầu tiên, càng có nhiều sản phẩm tiêu thụ thì càng có nhiều rác thải, dẫn đến ô nhiễm nước và bãi rác bị quá tải. Thứ hai, mức sống cao hơn dẫn đến sự gia tăng các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy hoặc trộm cắp. Tóm lại, nông thôn đã thay đổi đáng kể gần đây và mang lại cả lợi ích và bất lợi.

Câu hỏi The major changes in the Vietnam’s countryside in recent years – Những thay đổi của nông thôn Việt Nam trong những năm gần đây. được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button