Tài liệu

Quản lý và quản trị

Theo Haimann , “Quản trị có nghĩa là xác định tổng thể các chính sách, thiết lập các mục tiêu chính, xác định các mục đích chung và thiết lập các chương trình và dự án rộng lớn”. Nó đề cập đến các hoạt động của cấp cao hơn. Nó đưa ra các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp. Theo Newman, “Quản trị có nghĩa là hướng dẫn, lãnh đạo và kiểm soát nỗ lực của các nhóm hướng tới một số mục tiêu chung”.

Trong khi đó, quản lý bao gồm việc hình thành, khởi xướng và tập hợp các yếu tố khác nhau lại; điều phối, điều hành, tích hợp các thành phần đa dạng của tổ chức trong khi vẫn duy trì khả năng tồn tại của tổ chức đối với một số mục tiêu đã xác định trước. Nói cách khác, đó là một nghệ thuật hoàn thành công việc thông qua & với những người trong các nhóm được tổ chức chính thức.

Sự khác biệt giữa Quản lý và Quản trị có thể được tóm tắt dưới 2 loại: –

  1. Chức năng
  2. Sử dụng / Khả năng áp dụng

Về Cơ sở của Chức năng: –

Nền tảng Quản lý Quản trị
Ý nghĩa Quản lý là một nghệ thuật giúp người khác hoàn thành công việc bằng cách hướng nỗ lực của họ vào việc đạt được những mục tiêu đã xác định trước. Nó liên quan đến việc xây dựng các mục tiêu, kế hoạch và chính sách rộng lớn.
Bản chất Quản lý là một chức năng thực thi. Quản trị là một chức năng ra quyết định.
Quá trình Ban quản lý quyết định ai nên làm như thế nào và anh ta nên chấm nó như thế nào. Quản trị quyết định những gì sẽ được thực hiện và khi nào nó được thực hiện.
Chức năng Quản lý là một chức năng thực hiện bởi vì người quản lý hoàn thành công việc dưới sự giám sát của họ. Quản trị là một chức năng tư duy vì các kế hoạch & chính sách được xác định theo nó.
Kỹ năng Kỹ năng kỹ thuật và con người Kỹ năng khái niệm và con người
Cấp độ Chức năng cấp trung bình và cấp thấp hơn Chức năng cấp cao nhất

Về cơ sở sử dụng: –

Nền tảng Quản lý Quản trị
Khả năng áp dụng Nó được áp dụng cho các mối quan tâm kinh doanh tức là tổ chức tạo ra lợi nhuận. Nó có thể áp dụng cho các mối quan tâm phi kinh doanh như câu lạc bộ, trường học, bệnh viện, v.v.
Ảnh hưởng Các quyết định quản lý chịu ảnh hưởng của các giá trị, ý kiến, niềm tin và quyết định của người quản lý. Chính quyền chịu ảnh hưởng của dư luận, chính phủ. chính sách, tổ chức tôn giáo, phong tục v.v.
Trạng thái Quản lý là các nhân viên của tổ chức được trả thù lao (dưới dạng tiền lương và tiền công). Quản trị đại diện cho chủ sở hữu của doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận trên vốn đầu tư và lợi nhuận của họ dưới hình thức cổ tức.

Thực tế, không có sự khác biệt giữa quản lý và điều hành. Mọi nhà quản lý đều quan tâm đến cả hai – chức năng quản lý hành chính và chức năng quản lý tác nghiệp như thể hiện trong hình. Tuy nhiên, các nhà quản lý cấp cao hơn biểu thị nhiều thời gian hơn cho chức năng hành chính & cấp thấp hơn biểu thị nhiều thời gian hơn cho việc chỉ đạo và kiểm soát hoạt động của nhân viên tức là quản lý.

quản lý quản trị

Hình trên cho thấy rõ ràng mức độ điều hành và quản lý được thực hiện bởi các cấp quản lý khác nhau.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button