Tài liệu

Phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp

Phương pháp luận của thống kê doanh nghiệp:

sở phương pháp luận của môn học

Cơ sở phương pháp luận của môn học là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thống kê luôn biểu hiện mặt lượng của hiện tượng kinh tế – xã hội, thông qua mặt lượng để nói lên mặt chất. Thống kê doanh nghiệp  lấy chủ nghĩa duy vật  làm cơ sở phương pháp luận, điều đó được thể hiện trên các phương diện:

  • Phương pháp xem xét và đánh giá quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong trạng thái động
  • Xem xét trong mối quan hệ biện chứng, quan hệ nhân quả
  • Xây dựng các phương pháp đo lường, các công thức tính toán mang tính hệ thống, lôgíc…

Cơ sở lý luận của môn học

Cơ sở lý luận của môn học là các học thuyết kinh tế học của chủ nghĩa Mác và kinh tế học thị trường. Các môn khoa học này trang bị cho các nhà thống kê hiểu nội dung kinh tế của các chỉ tiêu thống kê một cách sâu sắc. Từ đó phân biệt một cách rõ ràng hơn sự khác biệt về nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thống kê là công cụ phục vụ cho công tác quản lý. Vì thế phải dựa vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước làm cơ sở lý luận.

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button