Tài liệu

Phân tích dữ liệu thứ cấp (Secondary data analysis) là gì?

Phân tích dữ liệu thứ cấp (secondary data analysis) là việc phân tích các dữ liệu được người khác thu thập và xử lý trước đây. Những dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu từ các cơ quan chính phủ như các số liệu thống kê việc làm từ các Cơ quan Dịch vụ Lao động, thống kê phát triển quốc gia từ các Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, dữ liệu do các nhà nghiên cứu khác thu thập (thường được sử dụng trong các nghiên cứu phân tích tổng hợp) hoặc dữ liệu của bên thứ ba được công bố công khai, chẳng hạn như dữ liệu tài chính từ thị trường chứng khoán hoặc dữ liệu đấu giá từ eBay. Điều này là trái ngược với hầu hết các thiết kế nghiên cứu khác khi mà thu thập dữ liệu là một phần công việc của nhà nghiên cứu.

Phân tích dữ liệu thứ cấp có thể là một phương tiện nghiên cứu hiệu quả khi mà việc thu thập dữ liệu gốc quá tốn kém hoặc không khả thi và dữ liệu thứ cấp có sẵn, đủ về số lượng và chất lượng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Những hạn chế của thiết kế này là một số nguồn dữ liệu có thể không được thu thập một cách có hệ thống, khoa học và do đó không phù hợp với nghiên cứu khoa học. Rõ ràng nếu dữ liệu được thu thập cho mục đích của người khác thì chúng khó có thể giải quyết triệt để các câu hỏi nghiên cứu cho mục đích của bạn.

Tìm hiểu thêm:

  • Nghiên cứu thực nghiệm (Experimental study)
  • Khảo sát thực địa (Field survey)
  • Phân tích dữ liệu thứ cấp (Secondary data analysis)
  • Nghiên cứu trường hợp (Case study)
  • Thảo luận nhóm nhỏ (Focus group research)
  • Nghiên cứu hành động (Action research)
  • Nghiên cứu dân tộc học (Ethnography)
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button