Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 42 Chân trời sáng tạo tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 42 Chân trời sáng tạo tập 1.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 42 SGK Toán lớp 7 chân trời sáng tạo tập 1. Bài 6. Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 48 inch và làm tròn đến hàng phần mười.

Bài 1 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Làm tròn các số sau đây đến hàng phần nghìn: \(\sqrt 8 ;\,\,\,12,\left( {91} \right)\).

Phương pháp:

Bước 1: Viết các số đã cho dưới dạng số thập phân, sau đó làm tròn.

Bước 2: Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

– Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

– Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải:

+) Ta có:

✔8=2,82842…

Ta gạch chân dưới chữ số hàng phần nghìn 2,82842…

Ta nhận thấy chữ số hàng phần chục nghìn là 4 < 5 do đó ta giữ nguyên chữ số hàng phần nghìn và bỏ đi các chữ số phía sau hàng phần nghìn.

Vậy làm tròn số 2,82842… đến hàng phần nghìn ta thu được kết quả 2,828.

+) Ta có: 12,(91) = 12,9191…

Ta gạch chân dưới chữ số hàng phần nghìn 12,9191…

Ta nhận thấy chữ số hàng phần chục nghìn là 1 < 5 do đó ta giữ nguyên chữ số hàng phần nghìn và bỏ đi các chữ số phía sau hàng phần nghìn.

Vậy làm tròn số 12,9191… đến hàng phần nghìn ta thu được kết quả 12,919.

Bài 2 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

a) Cho biết a = \(\sqrt 5 \) = 2, 23606… Hãy làm tròn a đến hàng phần nghìn.

b) Hãy làm tròn số b=6547,12 đến hàng trăm.

Phương pháp:

Bước 1: Viết các số đã cho dưới dạng số thập phân, sau đó làm tròn.

Bước 2: Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

– Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

– Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải:

a) Ta có:

a = \(\sqrt 5 \) = 2, 23606…

Ta gạch chân dưới chữ số hàng phần nghìn 2,23606…

Ta nhận thấy chữ số hàng phần chục nghìn là 0 < 5 do đó ta giữ nguyên chữ số hàng phần nghìn và bỏ đi các chữ số phía sau hàng phần nghìn.

Vậy làm tròn số 2,23606… đến hàng phần nghìn ta thu được kết quả 2,236.

b) b = 6 547,12

Ta gạch chân dưới chữ số hàng trăm 6 547,12

Nhận thấy chữ số hàng chục là 4 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng trăm rồi thay chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng các chữ số 0, ta bỏ đi phần thập phân của số đó.

Vậy làm tròn số 6 547,12 đến hàng trăm ta thu được kết quả là 6 500.

Bài 3 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

a) Hãy quy tròn số x = \(\sqrt {10} \) = 3,741657… với độ chính xác d = 0,005.

b) Hãy quy tròn số 9 214 235 với độ chính xác d = 500.

Phương pháp:

– Nếu độ chính xác d là số phần nghìn thì ta thường làm tròn a đến hàng phần trăm

– Nếu độ chính xác d là số trăm thì ta thường làm tròn a đến hàng nghìn

Lời giải:

a) Ta có:

x = \(\sqrt {10} \) = 3,741657…

Vì độ chính xác đến hàng phần nghìn ta sẽ làm tròn số đó đến hàng phần trăm.

Ta gạch chân dưới chữ số hàng phần trăm 3,741657…

Ta nhận thấy chữ số hàng phần nghìn là 1 < 5 do đó ta giữ nguyên chữ số hàng phần trăm và bỏ đi các chữ số phía sau hàng phần trăm.

Vậy làm tròn số 3,741657… đến hàng phần trăm ta thu được kết quả 3,74.

b) Vì độ chính xác đến hàng trăm nên ta sẽ làm tròn số đó đến hàng nghìn.

Ta gạch chân dưới chữ số hàng nghìn 9 214 235

Nhận thấy chữ số hàng trăm là 2 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng nghìn rồi thay chữ số hàng trăm; hàng chục và hàng đơn vị bằng các chữ số 0.

Vậy làm tròn số 9 214 235  đến hàng nghìn ta thu được kết quả là 9 214 000.

Bài 4 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Dân số của Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 là 97 800 744 người (nguồn: https://danso.org/viet-nam). Hãy làm tròn số này đến hàng triệu.

Phương pháp:

Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

– Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

– Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải:

Ta gạch dưới chân chữ số hàng triệu 97 800 744

Nhận thấy chữ số hàng trăm nghìn là 8 > 5 nên chữ số hàng triệu của chúng ta phải cộng thêm một đơn vị. Ta thay các chữ số hàng trăm nghìn; hàng chục nghìn; hàng nghìn; hàng trăm; hàng chục; hàng đơn vị bằng các số 0.

Vậy dân số Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 khi làm tròn đến hàng triệu là 98 000 000.

Bài 5 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12 870 506 lượt khách (nguồn: https://vietnamtourism.gov.vn/). Hãy làm tròn số này đến hàng trăm.

Phương pháp:

Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

– Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

– Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải:

Ta gạch dưới chân chữ số hàng trăm 12 870 506

Nhận thấy chữ số hàng chục là 0 < 5 nên chữ số hàng trăm ta giữu nguyên. Ta thay các chữ số hàng chục; hàng đơn vị bằng các số 0.

Vậy tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019 khi làm tròn đến hàng trăm là 12 870 500.

Bài 6 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 48 inch và làm tròn đến hàng phần mười.

Phương pháp:

Bước 1: Đổi đơn vị từ inch sang cm, rồi thực hiện làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Bước 2: Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

– Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

– Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải:

Độ dài đường chéo của chiếc tivi theo đơn vị cm là:

32.2,54 = 81,28 (cm).

Ta làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Nhận thấy chữ số ở hàng phần trăm là số 8 > 5 nên chữ số hàng phần mười phải cộng thêm một đơn vị. Các chữ số sau hàng phần mười ta bỏ đi.

Khi đó, làm tròn 81,28 đến hàng phần mười ta được kết quả là 81,3.

Vậy độ dài đường chéo của một màn hình 32 inch xấp xỉ 81,3 cm.

Bài 7 trang 42 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang hai va li không tính cước; mỗi va li cân nặng không vượt quá 23 kg. Hỏi với va li cân nặng 50,99 pound sau khi quy đổi sang kilôgam và làm tròn đến hàng đơn vị thì có vượt quá quy định về khối lượng không? (Cho biết 1 pound = 0,45359237 kg.)

Phương pháp:

Bước 1: Đổi đơn vị pound sang kilogam.

Bước 2: Làm tròn số

Bước 3: So sánh khối lượng vali và khối lượng quy định

Lời giải:

Khối lượng vali 50,99 pound theo đơn vị ki – lô – gam là:

50,99.0,45359237 = 23,12867…

Ta làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Nhận thấy chữ số hàng phần mười là số 1 < 5 nên ta giữ nguyên chữ số hàng đơn vị và bỏ đi phần thập phân.

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 42 Chân trời sáng tạo tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button