Giải bài tậpLớp 7

Giải Toán 7 trang 15, 16, 17 Chân trời sáng tạo tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 15, 16, 17 Chân trời sáng tạo tập 1.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 trang 15, 16, 17 SGK Toán lớp 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 6. Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,35 m. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới.

Bài 1 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính:

\(a)\frac{2}{{15}} + \left( {\frac{{ – 5}}{{24}}} \right)\)           

b) \(\left( {\frac{{ – 5}}{9}} \right) – \left( { – \frac{7}{{27}}} \right);\)           

c)\(\left( { – \frac{7}{{12}}} \right) + 0,75\)

d)\(\left( {\frac{{ – 5}}{9}} \right) – 1,25\)          

e)\(0,34.\frac{{ – 5}}{{17}}\)                       

g) \(\frac{4}{9}:\left( { – \frac{8}{{15}}} \right);\)

h)\(\left( {1\frac{2}{3}} \right):\left( {2\frac{1}{2}} \right)\)       

i) \(\frac{2}{5}.\left( { – 1.25} \right)\)                     

k) \(\left( {\frac{{ – 3}}{5}} \right).\left( {\frac{{15}}{{ – 7}}} \right).3\frac{1}{9}\)

Phương pháp:

– Đưa các số về phân số

– Thực hiện quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

Lời giải:

Bài 2 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính:

a)\(0,75 – \frac{5}{6} + 1\frac{1}{2};\)                                    

b)\(\frac{3}{7} + \frac{4}{{15}} + \left( {\frac{{ – 8}}{{21}}} \right) + \left( { – 0,4} \right);\)

c)\(0,625 + \left( {\frac{{ – 2}}{7}} \right) + \frac{3}{8} + \left( {\frac{{ – 5}}{7}} \right) + 1\frac{2}{3}\)           

d)\(\left( { – 3} \right).\left( {\frac{{ – 38}}{{21}}} \right).\left( {\frac{{ – 7}}{6}} \right).\left( { – \frac{3}{{19}}} \right);\)

e) \(\left( {\frac{{11}}{{18}}:\frac{{22}}{9}} \right).\frac{8}{5};\)                                    

g)\(\left[ {\left( {\frac{{ – 4}}{5}} \right).\frac{5}{8}} \right]:\left( {\frac{{ – 25}}{{12}}} \right)\)

Phương pháp:

– Đưa các số thập phân về dạng phân số (nếu có)

– Thực hiện phép tính theo thứ tự nhân, chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải:

Bài 3 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Thay dấu ? bằng dấu (>,<,=) thích hợp.

Phương pháp:

– Thực hiện phép tính rồi so sánh

– Thay dấu “?” bởi dấu (>,<,=)

Lời giải:

Bài 4 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính:

a)\(\frac{3}{7}.\left( { – \frac{1}{9}} \right) + \frac{3}{7}.\left( { – \frac{2}{3}} \right);\)                 

b)\(\left( {\frac{{ – 7}}{{13}}} \right).\frac{5}{{12}} + \left( {\frac{{ – 7}}{{13}}} \right).\frac{7}{{12}} + \left( {\frac{{ – 6}}{{13}}} \right);\)

c)\(\left[ {\left( {\frac{{ – 2}}{3} + \frac{3}{7}} \right)} \right]:\frac{5}{9} + \left( {\frac{4}{7} – \frac{1}{3}} \right):\frac{5}{9}\)      

d)\(\frac{5}{9}:\left( {\frac{1}{{11}} – \frac{5}{{22}}} \right) + \frac{5}{9}:\left( {\frac{1}{{15}} – \frac{2}{3}} \right);\)

e) \(\frac{3}{5} + \frac{3}{{11}} – \left( {\frac{{ – 3}}{7}} \right) + \left( {\frac{{ – 2}}{{97}}} \right) – \frac{1}{{35}} – \frac{3}{4} + \left( {\frac{{ – 23}}{{44}}} \right)\)

Phương pháp:

–  Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: a.c+b.c=(a+b).c

–  Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng

Lời giải:

Bài 5 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tìm x, biết:

a)\(x.\frac{{14}}{{27}} = \frac{{ – 7}}{9}\)                

b)\(\left( {\frac{{ – 5}}{9}} \right):x = \frac{2}{3};\)

c)\(\frac{2}{5}:x = \frac{1}{{16}}:0,125\)      

d)\( – \frac{5}{{12}}x = \frac{2}{3} – \frac{1}{2}\)

Phương pháp:

– Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại

– Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

Lời giải:

Bài 6 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Hai đoạn ống nước có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,35 m. Người ta nối hai đầu ống để tạo thành một ống nước mới. Chiều dài của phần nối chung là \(\frac{2}{{25}}\)m. Hỏi đoạn ống nước mới dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Độ dài đoạn ống nước mới = Tổng chiều dài hai đoạn ống nước – chiều dài phần nối chung.

Lời giải:

Bài 7 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Một nhà máy trong tuần thứ nhất đã thực hiện được \(\frac{4}{{15}}\) kế hoạch tháng, trong tuần thứ hai thực hiện được \(\frac{7}{{30}}\) kế hoạch, trong tuần thứ ba thực hiện được \(\frac{3}{{10}}\) kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch của tháng thì trong tuần cuối nhà máy phải thực hiện bao nhiêu phần kế hoạch?

Phương pháp:

– Tính tổng số phần công việc sau ba tuần nhà máy đã thực hiện được

– Lượng công việc tuần cuối nhà máy cần phải thực hiện = 1- tổng số phần công việc sau ba tuần nhà máy đã thực hiện được.

Lời giải:

Bài 8 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Vào tháng 6, giá niêm yết một chiếc ti vi 42 inch tại một siêu thị điện máy là 8 000 000 đồng. Đến tháng 9, siêu thị giảm giá 5% cho mỗi chiếc ti vi. Sang tháng 10, siêu thị lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc ti vi 42 inch chỉ còn 6 840 000 đồng. Hỏi tháng 10, siêu thị đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc ti vi so với tháng 9?

Phương pháp:

– Tính giá chiếc tivi trong tháng 9.

– Tính số tiền được giảm giá của chiếc tivi sau trong tháng 10

– Tính số phần trăm giá tiền sau khi siêu thị đã giảm giá trong tháng 10 so với tháng 9.

Lời giải:

Đến tháng 9, số tiền ti vi 42 inch tại siêu thị điện máy đã được giảm là:

8000000.5% = 8000000⋅5100″>8000000 = 400000( đồng)

Tháng 9, giá chiếc ti vi 42 inch tại siêu thị điện máy sau khi giảm là:

8000000 – 400000 = 7600000 ( đồng)

Sang tháng 10, số tiền ti vi 42 inch tại siêu thị điện máy được giảm tiếp là:

7600000 – 6840000 = 760000 ( đồng)

Tháng 10 siêu thị đã phải giảm số % cho một chiếc ti vi so với tháng 9 là:

7600007600000⋅100%=10%”>100%=10%

Vậy tháng 10 siêu thị đã phải giảm 10% cho một chiếc ti vi so với tháng 9

Bài 9 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hoá đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

– Tính giá gốc 3 quyển sách

– Tính giá 3 quyển sách sau khi được giảm giá

– Tính số tiền Lan được trả lại khi đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng.

Lời giải:

Tổng giá tiền số sách mà bạn Lan phải trả khi chưa được giảm giá là

120000.3 = 360000 (đồng)

Sau khi được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn thì số tiền mà bạn Lan được giảm là

360000.10%= 360000⋅10100=36000″>360000=36000(đồng)

Số tiền mà bạn Lan phải trả cho cửa hàng là :

360000 – 36000 = 324000 đồng

Số tiền bạn Lan được trả lại sau khi đưa cô thu ngân 350000 đồng là:

350000 – 324000 =26000 (đồng)

Vậy số tiền bạn Lan được trả lại sau khi đưa cô thu ngân là 350 000 đồng là 26 000 đồng.

Bài 10 trang 17 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Đường kính của Sao Kim bằng \(\frac{6}{{25}}\) đường kính của Sao Thiên Vương. Đường kính của Sao Thiên Vương bằng \(\frac{5}{{14}}\) đường kính của Sao Mộc.

a) Đường kính của Sao Kim bằng bao nhiêu phần đường kính của Sao Mộc?

b) Biết rằng đường kính của Sao Mộc khoảng 140 000 km, tính đường kính của Sao Kim.

(Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hệ Mặt Trời)

Phương pháp:

a) Nếu A bằng x lần B

          B bằng y lần C

Thì A bằng x.y lần C

b) Đường kính của Sao Kim = Đường kính của Sao Mộc. Kết quả của câu a

Lời giải:

a) Đường kính của Sao Kim bằng số phần đường kính của Sao Mộc là

Vậy đường kính của Sao Kim bằng  đường kính của Sao Mộc.

b) Đường kính của Sao Kim là

140000=3.4000=12000 km

Vậy đường kính Sao Kim bằng 12 000 km.

Bài 11 trang 17 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Trong tầng đối lưu, nhiệt độ giảm dần theo độ cao. Cứ lên cao 100 m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng 0,6 °C (Theo: Sách giáo khoa Địa lí 6 – 2020 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

a) Tính nhiệt độ không khí bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao 2,8 km, biết rằng nhiệt độ trên mặt đất lúc đó là 28°C.

b) Nhiệt độ bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao \(\frac{{22}}{5}\) km bằng – 8,5 °C. Hỏi nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay lúc đó là bao nhiêu độ C?

Phương pháp:

a) – Đổi đơn vị 

– Tính nhiệt độ không khí giảm so với mặt đất ở độ cao 2,8 km.

– Tính nhiệt độ không khí bên ngoài một khinh khí cầu đang bay ở độ cao 2,8 km.

b) – Tính nhiệt độ không khí đã giảm khi ở độ cao – 8,5 °C so với trên mặt đất

   – Tính nhiệt độ trên mặt đất tại vùng trời khinh khí cầu đang bay.

Lời giải:

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 15, 16, 17 Chân trời sáng tạo tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button