Tài liệu

Chuyển đổi doanh nghiệp là gì? Thủ tục chuyển đổi

Khái niệm

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty công ty cổ phần (gọi là công ty chuyển đổi) và ngược lại.

Hậu quả pháp lý: Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Thủ tục chuyển đổi

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi.

Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi và  công ty chuyển đổi;

+ Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản;

+ Phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;

+ Phương án sử dụng lao động và thời hạn thực hiện chuyển đổi.

Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo đến người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định chuyển đổi và thực hiện đăng ký kinh doanh đối với công ty chuyển đổi.

Lưu ý: Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn xảy ra trong hai trường hợp:

  • Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì sau chuyển nhượng, công ty được tổ chức quản lý, hoạt động theo công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Nếu chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân khác thì sau chuyển nhượng, công ty được tổ chức quản lý, hoạt động theo qui định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân.
Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button