Thông tin về các ngành của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội cho những ai chưa biết. Hanoi1000 xin tổng hợp các ngành đào tạo tại trường cũng như thông tin tuyển sinh của trường trong năm 2019.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa ở Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, tham gia hoạch định chính sách của Nhà nước về văn hóa và hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát triển theo hướng là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa cấp thuộc khoa học xã hội nhân văn, được xếp hạng ngang tầm với các  đại  học  tiên  tiến  trong  khu  vực  Châu Á, trong đó có một số ngành và nhiều chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

Các ngành của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Dưới đây là các ngành của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội theo như đúng thông tin trên website của trường đăng tải.

Ngành Bảo tàng

 • Chuyên ngành Bảo tàng
 • Chuyên ngành Bảo tồn di tích
 • Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa

Ngành Phát hành Xuất bản phẩm

Ngành Văn hoá Dân tộc

 • Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số
 • Chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số

Ngành Quản lý Văn hoá

 • Chuyên ngành Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật
 • Chuyên ngành Quản lý các hoạt động âm nhạc
 • Chuyên ngành Quản lý hoạt động Mỹ thuật quảng cáo
 • Chuyên ngành Quản lý nhà nước về gia đình

Ngành Văn hoá Du lịch

 • Chuyên ngành Văn hóa du lịch
 • Chuyên ngành Lữ hành – Hướng dẫn du lịch
 • Chuyên ngành Quản lý du lịch

Ngành Khoa học Thư viện

Ngành Thông tin học

Ngành Văn hoá học

 • Chuyên ngành Nghiên cứu văn hóa
 • Chuyên ngành Văn hóa truyền thông

Ngành Sáng tác văn học

 • Chuyên ngành Viết văn
 • Chuyên ngành Viết báo

Thông tin tuyển sinh các ngành của trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

TT Mã ngành Tên ngành/
chuyên ngành đào tạo
Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính
1 7220201 Ngôn ngữ Anh (1) D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
3 7380101 Luật C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
4 7320101 Báo chí C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
5 7229045 – Gia đình học
7229045 Quản trị dịch vụ gia đình C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
6 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7 7320201 Thông tin – Thư viện C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
8 7320205 Quản lý thông tin C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
9 7320305 Bảo tàng học C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
10 7229040 – Văn hóa học
7229040A Nghiên cứu văn hóa C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040B Văn hóa truyền thông C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040C Văn hóa đối ngoại C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
11 7220112 – Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
12 7229042 – Quản lý văn hóa
7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042B Quản lý nhà nước về gia đình C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042C Quản lý di sản văn hóa C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042D Biểu diễn nghệ thuật (2) N00 Năng khiếu
7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa N00 Năng khiếu C00 Văn D01 Tiếng Anh
13 7810101 – Du lịch
7810101A Văn hóa du lịch C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101B Lữ hành – Hướng dẫn DL C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101C Hướng dẫn DL Quốc tế D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển: 

 • C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • D01 : Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • D78 : Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
 • D96 : Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

(1) Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

(2) Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40.

Post Your Thoughts