Giáo dục

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng câu chẻ

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng câu chẻ

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng câu chẻ

1. She bought the car from Tom.

…………………………………………………………………..

2. My secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday.

…………………………………………………………………..

3. We are coming to stay with Jane this weekend. 

…………………………………………………………………..

4. The president makes the important decisions.

…………………………………………………………………..

5. I’m looking forward to physics exam.

…………………………………………………………………..

6. I lost my wallet somewhere in there.

…………………………………………………………………..

7. I was born and grew up in a small village.

…………………………………………………………………..

8. My teacher helped me a lot of with my study last semester.

…………………………………………………………………..

9. The headmaster gave Tam a bicycle as a scholarship.

…………………………………………………………………..

10. Your carelessness caused the accident

…………………………………………………………………..

Bài làm:

1. She bought the car from Tom.

-> It was Tom that she bought the car for.

2. My secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday.

-> It was Mr. Harding that my secretary sent the bill yesterday.

3. We are coming to stay with Jane this weekend. 

-> Is is this weekend that we are coming to stay with Jane.

4. The president makes the important decisions.

-> It was the president who makes the important decisions.

5. I’m looking forward to physics exam.

-> It is physics exam that I’m looking forward to.

6. I lost my wallet somewhere in there.

-> It was my wallet that I lost somewhere in there.

7. I was born and grew up in a small village.

-> It was a small village that I was born and grew up.

8. My teacher helped me a lot of with my study last semester.

-> It was my teacher who helped me a lot with my study last semester.

9. The headmaster gave Tam a bicycle as a scholarship.

-> It was the headmaster who gave Tam a bycicle as a scholarship.

10. Your carelessness caused the accident

-> It was your carelessness that caused the accident.

Câu hỏi Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng câu chẻ được trả lời bởi các giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hy vọng sẽ giúp các em nắm được bài học một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post

Hanoi1000

Là một người sống hơn 30 năm ở Hà Nội. Blog được tạo ra để chia sẻ đến mọi người tất cả mọi thứ về Hà Nội. Hy vọng blog sẽ được nhiều bạn đọc đón nhận.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button